Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XV/07 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 27 lipca 2007 r.


Protokół nr XV/07

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 27 lipca 2007 r.

  1. OBECNOŚĆ:

W piętnastej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie uczestniczyło 14 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

  1. PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Wolin Porozumienia Międzygminnego z Gminą- Miastem Świnoujście, Gminą Międzyzdroje, Gminą Dziwnów w sprawie utworzenia Euro-pejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin- Uznam.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej zasad zbywania nieruchomości.

  6. Informacje Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady.

  7. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

  8. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1530 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XV sesji, przywitała radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji.

Na podstawie listy obecności i złożonych w niej podpisów radnych stwierdziła, że obrady są prawomocne. Rada jest władna do stanowienia i podejmowania uchwał. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

Przystępując do ustalenia porządku sesji, radny Zbigniew Hanasz, jako członek Zespołu Negocjacyjnego powołanego do reprezentowania sołectwa Warnowo, w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej, wnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt 4, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Wolin Porozumienia Międzygminnego z Gminą - Miastem Świnoujście, Gminą Międzyzdroje, Gminą Dziwnów w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin - Uznam. Wniosek motywował tym, że w opracowaniu nie zostały uwzględnione interesy Warnowa.

Radny Czesław Zieliński wniósł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5:„Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej zasad zbywania nieruchomości, z powodu braku uzasadnienia zawierającego informację o potrzebie podjęcia uchwały, ze względów merytorycznych i prawnych § 31 pkt 2 Statutu Gminy Wolin.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek Klubu Radnych i tylko wnioskodawca może zmienić porządek obrad.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz wniósł o wprowadzenie czterech nowych projektów uchwał o treści: 1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-mienia w sprawie zarządzania drogami powiatowymi”, 2. „Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 3. „Projekt uchwały w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin, 4. „Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin”.

Radny Jan Frankowski podziękował za usprawiedliwienie jego nieobecności na ostatniej sesji i poinformował, że zapoznał się z protokołem.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski.

Za wnioskiem radnego Czesława Zielińskiego głosowało 0 radnych, przeciw 10 radnych, 0 wstrzymało się od głosu.

Za wprowadzeniem nowego punktu 6 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zarządzania drogami powiatowymi” głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Za wprowadzeniem nowego punktu 7 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu” głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Za wprowadzeniem nowego punktu 8 o treści: „Podjecie uchwały w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin” głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Za wprowadzeniem nowego punktu 9 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin” głosowało 3 radnych, 10 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Większością głosów wniosek o wprowadzenie pkt 9 odrzucono.

Porządek sesji wraz z poprawkami poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Pozostałe punkty porządku obrad przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad.3.

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XIV sesji został sporządzony zgodnie z wymogami Statutu Gminy Wolin i był wyłożony w biurze Rady Miejskiej.

Radny Zbigniew Hanasz złożył wniosek o uzupełnienie jego wypowiedzi (załącznik nr 2), który odczytała Przewodnicząca.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że nie słyszał takich słów wypowiedzianych na sesji przez radnego Hanasza.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 2 radnych, przeciw 10 radnych, 0 wstrzymało się od głosu. Wniosek odrzucono większością głosów.

Za przyjęciem protokołu bez odczytywania głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad.4.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że na zebraniu sołeckim w Warnowie powołano zespół do reprezentowania sołectwa w rozmowach z Wolińskim Parkiem Narodowym, którego przewodniczącym został wybrany Pan Eugeniusz Maksymowicz.

Pan Maksymowicz powiedział, że podpisanie porozumienia jest bardzo potrzebne, ponieważ daje możliwość rozwoju miejscowości. Żeby jednak tak się stało należy Warnowo umieścić w Biotopie 5. Wszyscy byli przekonania, że tak jest, jednak okazało się, iż w opracowanym projekcie została ta kwestia pominięta. Jeziora Warnowskie leżą na terenie Wolińskiego Parku i to Park decydował będzie o wszystkim. Apelował, żeby nie podejmować tej uchwały do momentu uzyskania właściwego wpisu w projekcie.

Przewodnicząca wnioskowała o odłożenie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Wolin Porozumienia Międzygminnego z Gminą- Miastem Świnoujście, Gminą Międzyzdroje, Gminą Dziwnów w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin- Uznam do czasu uzupełnienia wpisu odno-śnie biotopu.

Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Pan Eugeniusz Maksymowicz podziękował radnym za zrozumienie problemu i współ-pracę.

Ad.5.

Przystępując do punktu podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej zasad zbywania nieruchomości, Przewodniczący Klubu Radnych Mieczysław Rybakowski zgodnie z § 31 pkt 1 zgłosił poprawkę i odczytał uzasadnienie do projektu uchwały przygotowanego przez Klub.

Radny Czesław Zieliński poinformował, że na podstawie uchwały z 1992r. Rada określiła zasady nabywania, zbywania i dzierżawy nieruchomości gruntowych i podjęła stosowne uchwały. Z chwilą określenia zasad Burmistrz mógł dokonywać tych czynności bez zgody rady. Podejmowanie dzisiejszej uchwały jest zbędne, ogranicza wykonywanie czynności przez Burmistrza Jasiewicza.

Radny Jan Frankowski powiedział, że to on podpisywał uchwałę z 1992r. Obecnie trochę się przedawniła, ale w tamtym czasie była podjęta zgodnie z prawem. Sugerował, żeby uchylić ją tylko w części gdzie jest nieaktualna.

Również radny Jan Klonowski uważa żeby utrzymać obecnie obowiązującą uchwałę i kwestię sprzedaży scedować na Burmistrza.

Przewodnicząca wyjaśniła, że radni chcą mieć możliwość podejmowania decyzji co do sprzedaży działek i nieruchomości.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz zwracając się do radnych zapytał o skutki prawne w stosunku do tych decyzji, które są w biegu.

Radca prawny Pan Stanisław Różański powiedział, że uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia w stanie faktycznym. O tym, czy akt notarialny zostanie podpisany, decyduje notariusz, który działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym ogłoszono w BIP przetarg na nieru-chomość o wartości ponad milion zł.

Przewodnicząca wyjaśniła, że uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Akty notarialne zostaną więc zawarte wcześniej niż będzie obowiązywała uchwała.

Burmistrz powiedział, że zagadnienie nie jest do końca wyjaśnione. Ze względu na wartość przetargu obowiązuje obligatoryjny termin rozstrzygnięcia, który wynosi 2 miesiące.

Radny Mieczysław Rybakowski wyjaśnił, że radni powinni wiedzieć co wystawione jest na sprzedaż w gminie.

Radca Pan S. Różański wyjaśnił jakie prawa zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym posiada rada .

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz pytał o skutki finansowe jakie będą po podjęciu uchwały. Poinformował, że była przygotowana działka do sprzedaży pod sklep.

Radny Jan Klonowski zapytał, czy można tą uchwałę wprowadzić np. 1 grudnia, a do tego czasu nie rozpoczynać nowych spraw.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono sesję.

Przewodnicząca RM - radna Ewa Halicka po uzyskaniu potwierdzenia od radcy prawnego czy można odwołać przetarg bez podania przyczyny, zaproponowała odwołanie przetargu.

Burmistrz poinformował, że poniesiono już znaczne koszty związane z przygotowaniem przetargu i odnosi wrażenie, że radnym zależy na tym, żeby nie sprzedać tej nieru-chomości.

Radny Konrad Janson powiedział, że powinno być nawet więcej tego typu sklepów.

Radny Jan Klonowski proponował odstąpić od podjęcia omawianej uchwały na dwa miesiące. W tym czasie Burmistrz nie będzie wystawiał nowych działek do sprzedaży.

Radny Mieczysław Rybakowski zaznaczył, że wszyscy wiedzą, że tani sklep jest potrze-bny i Rada nie jest przeciwna powstaniu takiego sklepu.

Radny Czesław Zieliński również proponował odłożenie podjęcia w/w uchwały uzasa-dniając koniecznością przygotowania projektu uchwały określającego nowe zasady sprzedaży.

Radny Zbigniew Hanasz wyraził obawę, że nie wystawiając na przetarg nieruchomości, straci ona na wartości i również wnioskował o wstrzymanie się z podjęciem omawianej uchwały.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki. Poinformował, że informacja o wystawieniu na przetarg w/w działki była podana do publicznej wiadomości od 6 tygodni, a dziś rozpoczął się okres przetargowy.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono sesję.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o przełożenie głosowania dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej zasad zbywania nieruchomości. Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Następnie poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o nowy projekt uchwały. Za przygotowaniem projektu uchwały głosowało 14 radnych , 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad.6.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zarządzania drogami powiatowymi poddano pod głosowanie i podjęto jednogłośnie - 14 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XV/85/07 jest załącznikiem nr 3 do protokołu.

Ad.7.

Radni podjęli jednogłośnie - 14 głosami za - uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (dot. kwoty 250 000,00 zł).

Uchwała Nr XV/86/07 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.8.

Projekt uchwały w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin poddano pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XV/87/07 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radni - 13 głosami za - podjęli decyzję o dalszym kontynuowaniu obrad zgodnie z przyjętym porządkiem.

Ad.9.(6).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka zapoznała radnych z pismami jakie wpłynęły do biura.

Dwa pisma od mieszkańców Koniewa w sprawie wykupu mieszkania przekaże do rozpatrzenia Burmistrzowi.

W związku ze skargą mieszkanki gminy na bezczynność Burmistrza, Przewodnicząca wnioskowała o uruchomienie Komisji Rewizyjnej, w celu rozpatrzenia skargi. Za wnio-skiem głosowało 10 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Poinformowała o skardze mieszkanki Wolina na zachowanie radnego Z. Hanasza.

Ad.10.(7).

W punkcie wolne wnioski radny Leszek Kopański zapytał, czy rozwiązano konflikt w Recławiu.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz odpowiedział, że nie wie i zaznaczył, że burmistrz nie jest do rozwiązywania problemów sąsiedzkich. Wniosek został skierowany do Zarządu Powiatowego Dróg.

Radny Konrad Janson wnioskował o zamontowanie oświetlenia przy 2 blokach mieszkalnych w Warnowie.

Zgłosił problem z rowami kanalizacyjnymi w Rabiążu i Kodrąbku, które nie odbierają wody.

Pan Ryszard Mróz odpowiedział, że jest potrzeba wykonania 45 lamp. Zostanie opraco-wana strategia i wyznaczone priorytetowe zadania do wykonania. W sprawie rowów wniosek zostanie przekazany Spółce Wodnej.

Radna Beata Majewska zapytała, czy podjęto działania odnośnie wykonania ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Kołczewie.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że decyzje zapadły i ogrodzenie zostanie wykonane.

Pani Anna Cytacka - Sołtys Dobropola wnioskowała o wyznaczenie przejścia dla pieszych w Dobropolu oraz o doprowadzenie wody do Parłówka.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że każde przejście wymaga przygotowania dokumentacji i uzgodnień - sprawie zostanie nadany bieg.

Przewodnicząca prosiła o zorientowanie się ile będzie kosztował system nagrywający do sali obrad.

Pan Piotr Stolarek - Sołtys Mokrzycy Wlk. wnioskował o udrożnienie studzienki odwadniającej oraz zgłosił brak tablicy miejscowości Mokrzyca Mała. Wnioskował o usta-lenie stanu prawnego drogi do pól w Mokrzycy.

Na pytanie radnego Konrada Jansona odnośnie terminu gwarancji na wykonany remont ul. Łąkowej odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza.

Radny Leszek Kopański wnioskował o utwardzenie i usunięcie krzaków z drogi Skarbu Państwa za byłą lecznicą zwierząt.

Pan Ryszard Mróz odpowiedział, że zostanie sprawdzone czyja to jest droga. Do tej pory każda prośba do Starostwa Powiatu kończy się wymianą pism i nie idzie za tym żadne działanie ze strony powiatu.

Radny Czesław Zieliński wnioskował o wybudowanie studzienki przy sklepie Pana Roszaka za skarpą. Poinformował o ściekającej wodzie z ul. Kwiatowej na ogrody działkowe.

Z sali obrad wyszła radna Danuta Szubert. Stan radnych na sesji - 13.

Przewodnicząca przegłosowała wprowadzenie nowego punktu porządku obrad o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości”. Za jego wprowadzeniem głosowało 13 radnych,0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad.11.

Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za podjęciem uchwały w po-wyższej sprawie głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XV/88/07 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na salę powróciła radna D. Szubert.

Ad.5.cd.

Wracając do punktu 5 porządku obrad radni przystąpili do głosowania projektu uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej zasad zbywania nieruchomości. Z jej podjęciem głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XV/89/07 jest załącznikiem nr 7 do protokołu.

Ad.12.(8).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka o godz. 1815 zamknęła posiedzenie XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 23-04-2008 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 23-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2008 10:10