Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XIII/07 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 31 maja 2007 r.


Protokół nr XIII/07

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 31 maja 2007 r.

  1. OBECNOŚĆ:

W trzynastej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie uczestniczyło 15 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

  1. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gm. Wolin;

  1. opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

  2. dyskusja,

  3. podjecie uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjecie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mokrzyca, gm. Wolin;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjecie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Strzegowo i Ostromice, gm. Wolin;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjecie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/109/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem byłego przedszkola położonej w działce nr 20/12 o pow. 0,30 ha w udziale 42681/45213 w obrębie Ostromice, wraz ze zmianą z dnia 22 grudnia 2005r.;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dla Stowarzyszenia „POMOC” lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku szkoły na działce nr 44 w Ostromicach wraz z przypadającym na ten lokal udziałem 7115/44754 części w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniem gospodarczym;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkami: gospodarczym i mieszkalnym;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjecie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich;

a) opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,

b) dyskusja,

c) podjecie uchwały.

12. Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina;

a) dyskusja,

b) przyjęcie informacji.

13.Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

14. Zamkniecie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1400 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XIII sesji, przywitała radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady. Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały.

Przystępując do ustalenia porządku sesji, Przewodnicząca wnioa o wprowa-dzenie dwóch nowych projektów uchwał. Po punkcie 3 nowego punktu 4 o treści : Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szko-łach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin oraz po punkcie 11 nowego punktu o treści: „Podjęcie uchwały zmieniającej skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie.

Wniosek Przewodniczącej poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Zaproponowany porządek obrad wraz ze zmianami radni przyjęli jednogłośnie - za 15 radnych.

Pozostałe punkty porządku obrad przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad.3.

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XII sesji został sporządzony zgodnie z wymogami Statutu Gminy Wolin i był wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Radni nie zgłosili uwag do protokołu, w związku z czym Przewodnicząca wnioskowała o przyjęcie protokołu bez odczytywania.

Za przyjęciem protokołu bez odczytywania głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad.4.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywa-cyjnego, funkcyjnego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin omówił Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz. Wyjaśnił, że zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkołę corocznie określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu, zasady przyznawania różnych dodatków. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, które uzgodniły swoje stanowisko i projekt uchwały mógł być przekazany Radzie Miejskiej.

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych do projektu uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji - radny Robert Lemza (załącznik nr 2, pkt 3 opinii).

Z pozytywną opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do powyższego projektu zapoznał radnych Przewodniczący Komisji - radny Konrad Janson (załącznik nr 3, pkt 9 opinii).

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 14 radnych, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XIII/63/07 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Punkty od 5 do 8 prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - radna Danuta Szubert.

Ad.5.(4).

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gm. Wolin zapoznał radnych Przewodniczący Komisji - załącznik nr 3, pkt 1 opinii).

Radny Czesław Zieliński powtórzył wcześniejszy wniosek , żeby do projektu uchwały była załączona informacja, kto występuje z inicjatywą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jakie koszty ponosi gmina.

Pan Zbigniew Augustyniak - Kierownik Ref. BIG wyjaśnił, że opracowanie planów nic nie kosztuje gminę, poza opłatą administracyjną. Pozostałe koszty ponosi wnioskodawca.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XIII/64/07 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6.(5).

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin przedstawił Przewodniczący Komisji - załącznik nr 3, pkt 2 opinii).

Projekt uchwały poddano pod głosowanie i podjęto jednogłośnie - 15 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XIII/65/07 jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

Ad.7.(6.).

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mokrzyca, gm. Wolin zapoznał radnych Przewodniczący Komisji - załącznik nr 3, pkt 3 opinii.

W wyniku głosowania 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, radni podjęli uchwałę w powyższej sprawie.

Uchwała Nr XIII/66/07 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.8.(7).

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Strzegowo i Ostromice, gm. Wolin przedstawił Przewodniczący Komisji - radny Konrad Janson (załącznik nr 3, pkt 4 opinii).

Burmistrz wyjaśnił, że holenderski inwestor zainteresowany jest postawieniem 4 wiatraków i w związku z tym wystąpił do Gminy z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie i podjęto jednogłośnie - za 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XII/67/07 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Dalsze obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej - radna Ewa Halicka.

Ad.9.(8).

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/109/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem byłego przedszkola położonej w działce nr 20/12 o pow. 0,30 ha w udziale 42681/45213 w obrębie Ostromice, wraz ze zmianą z dnia 22 grudnia 2005r. zapoznał radnych Przewodniczący Komisji - załącznik nr 3, pkt 5 opinii.

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych przedstawił Przewodniczący Komisji - radny Robert Lemza (załącznik nr 2, pkt 1 opinii).

Burmistrz wyjaśnił, że Stowarzyszenie „POMOC” w Ostromicach posiadało w użyczeniu byłe przedszkole, które w późniejszym okresie zostało aneksem wyłączone z umowy. W budynku wykonano 3 lokale mieszkalne, z których dwa zostały zasiedlone, a trzecie będzie przeznaczone do sprzedaży. Pozostała część planowana jest na świetlicę wiejską.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem byłego przedszkola.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XIII/68/07 jest załącznikiem nr 9 do protokołu.

Ad.10.(9).

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dla Stowarzyszenia „POMOC” lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku szkoły na działce nr 44 w Ostromicach wraz z przypadającym na ten lokal udziałem 7115/44754 części w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniem gospodarczym - załącznik nr 3, pkt 6 opinii.

Z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych do powyższego projektu zapoznał radnych Przewodniczący Komisji (załącznik nr 2, pkt 2 opinii).

Pan Eugeniusz Jasiewicz - Burmistrz Wolina wyjaśnił, że w budynku szkoły znajduje się lokal mieszkalny, który obecnie jest wolny, w związku z czym Stowarzyszenie „POMOC” zwróciło się z prośbą o oddanie w użyczenie tych pomieszczeń.

15 głosami za - jednogłośnie radni podjęli uchwałę w powyższej sprawie.

Uchwała Nr XIII/69/07 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.11.(10).

Do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkami: gospodarczym i mieszkalnym Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa wstrzymała się z wydaniem opinii do momentu wykonania wstępnego kosztorysu wykonania inwestycji i wskazaniu źródeł finansowania (załącznik nr 3, pkt 7 opinii).

Przewodniczący Klubu Radnych - Mieczysław Rybakowski poparł opinię Komisji, ponieważ wcześniej zwracali się do Burmistrza o przygotowanie kosztorysu i wskazania z jakich środków będzie inwestycja finansowana.

Burmistrz przeprosił za brak uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Budżetu i wyjaśnił, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych leży w gestii Gminy. Nieruchomość w Chynowie jest okazją żeby za niewielkie pieniądze nabyć budynek z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Wyjaśnił, jakie są możliwości adaptacyjne na lokale socjalne. Pieniądze na wykup będą pochodziły z kredytu i jeśli Rada podejmie uchwałę, na następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały kredytowej.

Radny Marian Roszak uważa, że kwota 250 to zaledwie początek. Koszty remontu budynków mogą wynosić około 2 mln zł, a za taką sumę można postawić nowy budynek.

Radny Jan Frankowski przypomniał jaki zły stan przedstawiał obiekt po byłej mleczarni i jak ludzie, którzy nie mieli mieszkań, zagospodarowali i wyremontowali lokale. Zaproponował przeprowadzenie wywiadu z oczekującymi na mieszkania, czy chcieliby zamieszkać w Chynowie.

Radny Czesław Zieliński poinformował, że Komisja Oświaty na posiedzeniu omawiała projekt tej uchwały i zaopiniowała ją pozytywnie.

Wniosek o przełożenie rozpatrzenia powyższej uchwały na następnej sesji i przygoto-wania wstępnego kosztorysu oraz dokonania analizy poddano pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu (1 radny nie brał udziału w głosowaniu).

Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę w obradach.

Po przerwie wznowiono sesję.

Ad.12.(11).

Z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich zapoznał radnych Przewodniczący Komisji - załącznik nr 3, pkt 8 opinii.

Radny Mieczysław Rybakowski wnioskował o zakup nowej koparko - ładowarki, a nie używanej, którą wkrótce trzeba będzie naprawiać. W związku z powyższym upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich do kwoty 230 000,00 zł.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz powiedział, że nowy sprzęt, to nowa jakość i wniosek akceptuje. Poinformował, że dwie raty leasingu będą po stronie Gminy, kolejne natomiast już po stronie nowoutworzonej spółki.

Za zmianą kwoty w § 1 i wpisaniu 230 000,00 zł głosowało 15 radych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały wraz z poprawką poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XIII/70/07 jest załącznikiem nr 11 do protokołu.

Ad.13.

Przystępując do realizacji punktu: „Podjęcie uchwały zmieniającej skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie” radny Marian Roszak zgłosił kandydaturę radnej Cecylii Rolińskiej do składu Komisji Rewizyjnej.

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

Kandydaturę poddano pod głosowanie. Za kandydaturą radnej Cecylii Rolińskiej głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu (3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu).

Za podjęciem uchwały w powyższej sprawie głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzy-mał się od głosu.

Uchwała Nr XIII/71/07 jest załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie obrady wznowiono.

Ad.14.(12).

Do informacji z decyzji podjętych przez Burmistrza nie było uwag, w związku z czym została poddana pod głosowanie. Za przyjęciem informacji głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Radny Zbigniew Hanasz zwolnił się z dalszej części obrad.

Ad.15.(13).

Przewodnicząca poinformowała o korespondencji jaka wpłynęła do Rady Miejskiej. Powiedziała, że Fundusz Spójności został pozytywnie zaopiniowany i obecnie czekają na konsultanta. Przy dobrej współpracy wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Gmin Wyspy Wolin istnieje realna szansa na rozpoczęcie inwestycji w I kwartale 2008r.

Radny Konrad Janson wnioskował o przedłużenie umowy użyczenia świetlicy w Warno-wie, żeby mieszkańcy mogli dalej z niej korzystać.

Wnioskował o ustawienie wyremontowanych ławek w Wisełce, które obecnie składowane są na prywatnej posesji.

Radna Danuta Szubert składając pismo w imieniu mieszkańców ul. Krzywoustego w Wolinie, wnioskowała o ujęcie w budżecie na przyszły rok budowę tej ulicy.

Burmistrz odpowiedział, że Rada będzie decydowała na co przeznaczone zostaną środki w budżecie, a Burmistrz przygotuje propozycje i wykona budżet taki jaki zatwierdzą radni.

Radny Czesław Zieliński wspomniał o wcześniejszym wniosku dotyczącym możliwości utworzenia Klubu Radnych przez mniejszą liczbę radnych, niż jest to zapisane w Statucie.

Pan Piotr Stolarek - sołtys Mokrzycy zgłosił problem z brakiem uregulowania prawnego drogi dojazdowej do pól, w okolicach żwirowni, która jest w złym stanie technicznym.

Pan Franciszek Jamrożek - sołtys Laski wnioskował o uczestnictwo radnych z danych okręgów w zebraniach sołeckich.

Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Mróz omówił Plan Odnowy - ministrategię rozwoju sołectwa. Wyjaśnił, że Gmina chce wraz z mieszkańcami naszych sołectw przystępować do różnych programów, żeby uzyskiwać środki na rozwój wsi.

Radny Leszek Kopański powiedział, że wcześniej już występował o pomoc w opraco-waniu planu odnowy sołectwa Recław, żeby stworzyć wzorzec do powielania dla innych sołectw.

Radny Jan Frankowski wyraził opinię, że nie można powielać takich planów, ponieważ innych jest charakter każdej miejscowości, różne są uwarunkowania i różni ludzie zamieszkują.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz poinformował, że ostatnie orzeczenie sądu w spra-wie świetlicy w Lasce mówi, że jest to lokal mieszkalny. W związku z tym Burmistrz rozważa możliwość sprzedaży tego lokalu i wybudowania nowej świetlicy.

Pani Wioleta Mitura - sołtys Sierosławia podziękowała za pomoc w organizacji Dnia Dziecka.

Pani Maria Ratyńska - sołtys Zastania wnioskowała o wykaszanie dróg wewnętrznych lub o przeznaczenie pieniędzy na ten cel.

Pan Dariusz Gajo - sołtys Ostromic wnioskował o stworzenie możliwości do selektywnej zbiórki odpadów w Ostromicach.

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie worki do selektywnej zbiórki odpadów rozprowadzane są jedynie na terenie Wolina. Jeżeli będzie więcej wiosek chętnych do segregacji odpadów, to wówczas działania obejmą większą część gminy.

Sołtys Ostromic zapytał, czy istnieje możliwość przejęcia przez Gminę drogi wewnętrznej nr 66/29 położonej w Ostromicach, która jest własnością osób prywatnych.

Wnioskował o wywieszanie informacji o jakości wody pitnej - przynajmniej 2 razy w roku.

Burmistrz poinformował, że SANEPID raz w miesiącu bada wszędzie stan wody i gdyby była niedobra przekazuje taką informację. Zwróci się z wnioskiem do PUWiS Nowogard o przesyłanie informacji o stanie wody do wiadomości mieszkańców Ostromic.

Pan D. Gajo zgłosił wniosek dotyczący wywozu nieczystości ciekłych. Wnioskował, żeby faktury za wywóz były wystawiane w danym miesiącu, w którym wykonana była usługa.

Burmistrz sprawdzi jak wystawiane są faktury.

Pan Sołtys zapytał, czy gmina Wolin brała udział w konkursie „Najbardziej ekologiczna gmina”.

Pan Zbigniew Augustyniak - Kierownik Ref BIG odpowiedział, że w tym roku gmina nie brała udziału. Składano dokumenty dwukrotnie wcześniej, ale gmina nie spełniała wielu zasadniczych wymogów.

Ad.16.(14).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka o godz. 1630 zamknęła posiedzenie XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 23-04-2008 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 23-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2008 10:04