Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr IV/07 z sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 12 lutego 2007 r.


Protokół nr IV/07

z sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 12 lutego 2007 r.

 1. OBECNOŚĆ:

W czwartej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie uczestniczyło 14 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

 1. PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

 5. Ślubowanie radnych.

 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej;

 1. zgłoszenie kandydatur,

 2. wybór Komisji Skrutacyjnej,

 3. ogłoszenie wyników.

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;

 1. zgłoszenie kandydatur,

 2. wybór Komisji Skrutacyjnej,

 3. ogłoszenie wyników.

 1. Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina;

 1. dyskusja,

 2. przyjęcie informacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mieczysława Tokarzewskiego.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1130 najstarszy wiekiem radny Rady Miejskiej w Wolinie - Konrad Janson - otworzył obrady IV sesji, przywitał radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 8 radnych, co stanowi ponad 50% ustawowego składu Rady Miejskiej, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały. Poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Wolinie w okręgu wyborczym nr 2 w części dotyczącej ponownego przeliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania do Rady Miejskiej w Wolinie, wygasły mandaty 5 radnym, w tym Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W związku z powyższym, Konrad Janson jako najstarszy wiekiem radny otworzył sesję i prowadził do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad.

Radny Mieczysław Rybakowski w imieniu Klubu Radnych na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Wolin - wnioskował o wprowadzenie po punkcie 8, nowego punktu 9 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Wolina”.

Radny Jan Klonowski zgłosił wniosek przeciwny, z uwagi na uroczysty charakter tej sesji. Wyraził opinię, że porządek powinien zawierać tylko ślubowanie nowych radnych oraz wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wniosek Klubu Radnych poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciw 1, wstrzymało się od głosu 0.

Radca prawny - Pan Stanisław Różański powiedział, że przegłosowany wniosek jest wnioskiem daleko idącym, staje się więc bezprzedmiotowe głosowanie wniosku radnego Jana Klonowskiego.

Porządek posiedzenia wraz z nowym punktem 9 poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 7 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Pozostałe punkty porządku obrad przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad. 3.

Prowadzący sesję - radny Konrad Janson stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji sporządzony został zgodnie z wymogami Statutu Gminy Wolin i był wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym wnioskował o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Za przyjęciem protokołu bez odczytywania głosowało 7 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad. 4. i 5

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej - Pan Zenon Zborowski powiedział, że po raz drugi w krótkim okresie ma przyjemność wręczyć zaświadczenia radnym, którym wygasły mandaty. Po ponownym przeliczeniu głosów na radnych wybrani zostali: Jan Frankowski, Danuta Szubert, Czesław Zieliński, Marian Roszak, Mieczysław Tokarzewski. Pogratulował wszystkim radnym i wręczył zaświadczenia.

Radny Konrad Janson zaznaczył, że zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego radni składają ślubowanie. Następnie odczytał rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.

Najmłodsza wiekiem radna Beata Majewska odczytała nazwiska nowo wybranych radnych.

Stojąc, wszyscy wyczytani radni wypowiedzieli słowo „ślubuję”, a jeden radny dodał zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Jan Frankowski podziękował Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej za pracę w komisji i wręczenie zaświadczeń. Wyraził zadowolenie z ponownego wyboru tych samych radnych.

Na salę obrad wszedł radny Robert Lemza. Stan radnych uczestniczących w sesji - 14.

Ad. 6.

Realizując punk 6 - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie, przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Radny Mieczysław Rybakowski zgłosił do składu Komisji Skrutacyjnej radnych: Marka Stanca, Mieczysława Tokarzewskiego i Marię Bednarczyk. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Rany Jan Klonowski zgłosił radną Ewę Halicką. Radna nie wyraziła zgody.

Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym kandydatury radnych Marka Stanca, Mieczysława Tokarzewskiego i Marii Bednarczyk poddano pod głosowanie. Za powyższym składem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Zarządzono przerwę, podczas której ukonstytuowała się Komisja Skrutacyjna.

Po przerwie obrady wznowiono.

Radny Mieczysław Tokarzewski poinformował, że został wybrany Przewodniczącym Komisji.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Marian Roszak zgłosił kandydaturę radnej Ewy Halickiej.

Radny Czesław Zieliński zgłosił radnego Jana Frankowskiego.

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, prowadzący obrady Radny Konrad Janson zamknął listę. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ogłoszono przerwę w obradach, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Mieczysław Tokarzewski poinformował, że przygotowano 14 kart do głosowania, zgodnie z listą obecności. Wyjaśnił zasady głosowania i radni w kolejności alfabetycznej oddawali swoje głosy.

Po głosowaniu zarządzono przerwę, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zliczenia głosów.

Ponownie wznowiono obrady.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Tokarzewski odczytał protokół z wyborów. Na radną Ewę Halicką oddano 10 głosów, na radnego Jana Frankowskiego 3 głosy, 1 głos był nieważny. W wyniku głosowania Przewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana radna Ewa Halicka. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów jest załącznikiem nr 2 do protokołu.

Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolnie poddano pod głosowanie. Za jej przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw 3, wstrzymało się od głosu 0. Uchwała Nr IV/16/07 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Dalsze obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej radna Ewa Halicka. Podziękowała radnym za zaufanie jakim ją obdarzyli i radnemu Konradowi Jansonowi za prowadzenie sesji.

Ad. 7.

Przystępując do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady - Przewodnicząca RM Ewa Halicka zaproponowała ten sam skład Komisji Skrutacyjnej. Wniosek poddano pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało13 radnych, 1 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Radny Marian Roszak na Wiceprzewodniczącą RM zgłosił radną Danutę Szubert.

Radny Jan Frankowski zgłosił Mariana Roszaka.

Radna D. Szubert wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny M. Roszak odmówił.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie obrady wznowiono.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Mieczysław Tokarzewski odczytał treść karty do głosowania i przypomniał zasady głosowania. Następnie radni w kolejności alfabetycznej przystąpili do oddawania głosów.

Ponownie zarządzono przerwę, w czasie której Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy.

Po przerwie obrady wznowiono. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że oddano 14 głosów ważnych i zapoznał radnych z protokołem Komisji (załącznik nr 4).

11 głosami za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się radna Danuta Szubert została wybrana Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewo-dniczącego Rady Miejskiej w Wolinie pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca pogratulowała wyboru i zaprosiła radną Danutę Szubert do stołu prezydialnego.

Wiceprzewodnicząca podziękowała za ponowny wybór i zaufanie.

Uchwała Nr IV/17/07 jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję odnośnie informacji z decyzji podjętych przez Burmistrza.

Głos zabrał Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz. Podziękował radnym za udział w spotkaniu jakie miało miejsce w ZGKiM. Poinformował, że została podpisana umowa z firmą, która ma przygotować projekt przekształcenia Zakładu. Powiedział o spotkaniu w Lasce w sprawie świetlicy wiejskiej oraz o zamiarze wykupu 2 budynków w Chynowie, z przeznaczeniem na mieszkania rotacyjne. Planuje również wykonać ekspertyzę budynków w Rzeczynie. Poinformował o zamiarze likwidacji Sądu w Kamieniu Pomorskim lub o jego rozbudowie o Sąd Rodzinny i Pracy. Ma być przekazany samo-chód strażacki dla OSP Wolin.

Starostwo Powiatowe, sprzecznie z dotychczasową praktyką, tzn. finansowania zadań wspólnie z Gminą Wolin, poinformowało, że Gmina we własnym zakresie powinna sfinansować drogę Gogolice - Zagórze.

Głos zabrał radny Jan Frankowski, który podziękował radnym za konstruktywną współpracę oraz złożył oświadczenie, że z dniem 12 lutego 2007 r. występuje z Klubu Radnych na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Wolin, w celu zgodnego realizowania programu dla dobra mieszkańcow naszej gminy. Powiedział, że mandat radnego będzie sprawował godnie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała radnemu Janowi Frankowskiemu za dotychczasowe przewodnictwo w Radzie Miejskiej i wręczyła wiązankę kwiatów.

Z sali obrad wyszedł radny Robert Lemza. Stan radnych na sesji - 13.

Informacje z decyzji podjętych przez Burmistrza poddano pod głosowanie i przyjęto jednogłośnie - za 13 radnych. Informacja jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

Na salę obrad wrócił radny Robert Lemza.

Ad. 9.

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała pismo Wojewody Zachodniopo-morskiego z dnia 2 lutego 2007r. wzywające Radę Miejską do podjęcia uchwały o wyga-śnięciu mandatu Burmistrza Wolina (załącznik nr 7). Powiedziała, że koalicja zdecydowała, żeby szybko podjąć uchwałę, co przyśpieszy ponowne objęcie stanowiska przez Burmistrza i normalne funkcjonowanie Urzędu. Ponadto koalicja wystąpi z wnio-skiem do Wojewody o pozostawienie Pana Eugeniusza Jasiewicza na stanowisku komisarza. Radna Ewa Halicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Wolina.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz przeprosił wszystkich za zaistniałą sytuację i wyjaśnił dlaczego spóźnił się ze złożeniem oświadczenia w obowiązującym terminie. Zapoznał radnych z pismem jakie skierował do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Radny Jan Klonowski zaproponował wpisanie do projektu uchwały rekomendacji koalicji dla Burmistrza na stanowisko komisarza.

Radca prawny Pan Stanisław Różański wyraził opinię, że powyższa uchwała jest jednorodna i nie widzi możliwości takiego zapisu. Ponadto wyjaśnił, że wygaśnięcie mandatu Burmistrzowi skutkuje również wygaśnięciem mandatu Zastępcy Burmistrza. Będzie więc brakowało w Urzędzie organu wykonawczego.

Radny Czesław Zieliński poparł wypowiedź radcy prawnego i wnioskował o nie wygaszanie mandatu Burmistrzowi.

Radny Jan Klonowski uważa, że Rada powinna poczekać na rozstrzygnięcie Wojewody, ponieważ wygaśnięcie mandatu Burmistrza spowoduje również wygaśnięcie wszelkich pełnomocnictw, co spowoduje paraliż Gminy.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto większością głosów.

Uchwała Nr IV/18/07 jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 10.(9).

Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mieczysław Tokarzewskiego odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Halicka. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 0 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto większością głosów. Uchwała Nr IV/19/07 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca podziękowała radnemu Mieczysławowi Tokarzewskiemu za pracę w Radzie Miejskiej i wręczyła kwiaty.

Pan Mieczysław Tokarzewski dziękując za wspólną pracę powiedział, że obowiązujące nowe przepisy w ustawie o służbach cywilnych spowodowały, iż musiał złożyć mandat radnego.

Ad.11.(10).

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie Pan Zenon Zborowski. Powiedział, że z uwagi na znaczne utrudnienia w pracach Komisji Obwodowej Nr 3, w okręgu Nr 2, w dniu 11 lutego 2007r. Gminna Komisja Wyborcza upoważniła Przewodniczącego do złożenia wniosku o podziale okręgu 2 na 3 obwody głosowania. Prosi Radę Miejską o rozważenie takiej możliwości.

Ad.12.(11).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka o godz. 1440 zamknęła posiedzenie IV sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 23-04-2008 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 23-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2008 09:56