Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr III/06 z sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2006 r.


Protokół nr III/06

z sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 22 grudnia 2006 r.

 1. OBECNOŚĆ:

W trzeciej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie uczestniczyło 14 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

 1. PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie;

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Wolina;

 1. dyskusja,

 2. podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie.

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, określenia jej zakresu działania i składu osobowego.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1500 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie - Jan Frankowski - otworzył obrady III sesji, przywitał radnych, zaproszonych gości i inne osoby obecne na sesji.

Przewodniczący poinformował, że po rozesłaniu materiałów na sesję do biura Rady Miejskiej wpłynęło kilka projektów uchwał, które chciałby wprowadzić pod obrady sesji. Zaproponował po punkcie 3 wprowadzenie punktu 4 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006r.” (dot. kwoty 454 867,65), punktu 5 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006r.” (dot. kwoty 1 835 329,65), punktu 6 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006”, punktu 7 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim”, punktu 8 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploato-wanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie”, punktu 9 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin”, punktu 10 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowa-nych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie”.

Radny Zbigniew Hanasz prosił o dostarczenie uchwał poprzedniej kadencji dotyczących diet radnych oraz wynagrodzenia Burmistrza.

Radna Ewa Halicka stwierdziła, że materiały na sesję dostarczane są radnym z tygodniowym wyprzedzeniem i w tym czasie można w biurze Rady Miejskiej zapoznać się z innymi dokumentami, a nie dopiero podczas obrad.

Radny Marian Roszak zapytał, czy zaproszony został ktoś ze Starostwa w celu omówienia uchwały dotyczącej szpitala.

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Pietruszewski wyjaśnił, że Rada Miejska w Wolinie podobną uchwałę podejmowała już dwukrotnie. W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzającym, że uchwały Rady Powiatu zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, konieczne jest podjęcie powyższej uchwały ponownie, w trybie pilnym.

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kana-lizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie. Wyjaśnił, że Spółdzielnia Nowa złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy, który został poddany weryfikacji kosztów. Wynikiem przeprowadzonej weryfikacji było obniżenie stawki za odprowadzane ścieki. W związku z informacją o konflikcie między Spółdzielnią NOWA i SUPERNOWA w Uninie zorganizowane zostanie 27 grudnia br. spotkanie Zarządów obydwu spółdzielni. Jeżeli Rada Miejska nie podejmie uchwały w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku, to pozostanie proponowana stawka, która uległa obniżeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Jan Frankowski przeczytał wniosek Pana Wiesława Ciupki działającego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „SUPERNOWA” o niewprowadzanie pod obrady sesji uchwały zatwierdzającej taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „Nowa” w Uninie.

Radca prawny Pan Stanisław Różański wyraził opinię, że zgodnie z § 23, ust. 2 Burmistrz może wystąpić z wnioskiem o zmianę porządku obrad. W myśl § 26, ust. 3 wniosek w sprawach formalnych poddaje się pod głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 1 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Większością głosów projekt uchwały w powyższej sprawie zdjęto z porządku obrad.

Wniosek Przewodniczącego o wprowadzenie sześciu nowych projektów uchwał poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Pozostałe punkty porządku obrad przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji sporządzony został zgodnie z wymogami Statutu Gminy Wolin i był wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym wnioskował o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Za przyjęciem protokołu bez odczytywania głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006r. (dot. kwoty 454 867,65) poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr III/6/06 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006r. (dot. kwoty 1 835 329,65) radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania w/w uchwałę podjęto jednogłośnie, 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr III/7/06 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/8/06 jest załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

W wyniku głosowania 14 głosami za, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0, radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim.

Uchwała Nr III/9/06 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 8.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie przedstawiła radnym Zastępca Przewodniczącego Komisji - radna Maria Bednarczyk (zał. nr 6, pkt 2 opinii).

Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz poinformował, że zaproponowana przez ZGKiM taryfa za odprowadzane ścieki, podobnie jak w Uninie, była poddana weryfikacji. Radni nie zgłosili żadnych uwag, w związku z czym powyższy projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/10/06 jest załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.

Od punktu 9 obrady prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - radna Danuta Szubert.

Ad. 9.

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji - załącznik nr 6, pkt 1 opinii.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr III/11/06 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Pan Marek Matys podziękował radnym za podjęcie powyższych uchwał.

Ad.10.

Przystępując do realizacji punktu dotyczącego zasad przyznawania wysokości diet radnym Rady Miejskiej - radny Mieczysław Rybakowski zaproponował dietę dla Przewodniczącego Rady w wysokości 1 290 zł, dla Z-cy Przewodniczącego 1 100 zł, dla Przewodniczących komisji 1 100 zł. W dalszym ciągu dyskusji Konrad Janson zaproponował w formie ryczałtu miesięcznego dietę dla radnego w wysokości 1000 zł.

Innych propozycji radni nie zgłosili. Za przyjęciem wnioskowanych kwot głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady Jan Frankowski wnioskował o zmianę w § 3 zamiast od 1 stycznia 2007 r. wpisać od 1 grudnia 2006 r.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Radny Zbigniew Hanasz zgłosił wniosek o dokonywanie waloryzacji diet, który później wycofał.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/12/06 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.11.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Wolina radny - Czesław Zieliński - wnioskował o utrzymanie wynagrodzenia w takiej samej wysokości jaką miał poprzedni Burmistrz.

Radny Mieczysław Rybakowski wnioskował o wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 500 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1 290 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% i dodatek za wysługę lat w wysokości 20%.

Rady Zbigniew Hanasz stwierdzając, że nie należy karać obecnego Burmistrza, zaproponował odpowiednio kwoty: 4 630 zł, 1 550 zł, 40% i 20%.

Radny Konrad Janson zaznaczył, że nie ma tu mowy o żadnej karze. Jednocześnie dodał, że poprzedni Burmistrz pracował wiele lat na tym stanowisku, dlatego miał takie wynagrodzenie.

Radny Mieczysław Rybakowski powiedział, że jest to kwota na początek pracy i zawsze Rada może wrócić do tej uchwały.

Rady Jan Klonowski wnioskował za utrzymaniem wynagrodzenia na poziomie płacy Burmistrza poprzedniej kadencji, uzasadniając tym, że obecny Burmistrz jest doświadczonym samorządowcem, przez wiele lat piastował stanowisko Dyrektora ZGKiM i posiada dużą wiedzę.

Radna Ewa Halicka popierając wniosek radnego Rybakowskiego zaznaczyła, że proponowana Burmistrzowi pensja nie została drastycznie obniżona, a proponowany dodatek jest maksymalny. Jeżeli Burmistrz wykaże się dobrą pracą, to za pół roku można wrócić do tej kwestii.

Radni prowadzili ożywioną dyskusję dotyczącą ustalenia płacy Burmistrzowi, po zakończeniu której przystąpili do głosowania wniosku radnego Zbigniewa Hanasza. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciw wnioskowi głosowało 11 radnych, od głosu wstrzymało się 0.

Następnie poddano pod głosowanie wniosek radnego Mieczysława Rybakowskiego. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Wniosek przyjęto większością głosów.

Uchwała Nr III/13/06 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Od punktu 12 obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej - radny Jan Frankowski.

Ad.12.

Zgodnie z art. 18 a, ust. 2. w skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić Przewo-dniczący i jego zastępca. W związku z zaistniałą sytuacja wnioskuje się o odwołanie ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnej Danuty Szubert. Za powyższym wnioskiem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Radny Mieczysław Rybakowski zgłosił do Komisji Rewizyjnej radnego Zbigniewa Hanasza. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Jednocześnie zaproponował inne zmiany w składach stałych komisji.

Za powołaniem radnego Zbigniewa Hanasza do Komisji Rewizyjnej głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej poddano pod głosowanie. Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr III/14/06 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.13.

W związku z powołaniem radnego Zbigniewa Hanasza do Komisji Rewizyjnej radna Ewa Halicka zgłosiła wniosek o odwołanie radnego z Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.

Z sali obrad wyszedł radny Jan Klonowski. Stan radnych na sesji - 13.

Za odwołaniem radnego Hanasza ze składu osobowego Komisji Budżetu głosowało 11 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Na sesję powrócił radny J. Klonowski.

Radny Mieczysław Robakowski zgłosił do składu osobowego powyższej Komisji radną Danutę Szubert. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Czesław Zieliński zgłosił kandydaturę Jana Klonowskiego. Radny wyraził zgodę. Za powołaniem do składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa radnej Danuty Szubert głosowało 10 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Radny Jan Klonowski wycofał się z kandydowania do składu Komisji.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, określenia jej zakresu działania i składu osobowego poddano pod głoso-wanie. Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr III/15/06 jest załącznikiem nr 12 do protokołu.

Ad.14.

W wolnych wnioskach i zapytaniach Burmistrz Pan Eugeniusz Jasiewicz zapoznał radnych z bieżącymi sprawami:

1. poinformował o problemach wynikających z korzystania z wysypiska w Świnoujściu i o planach zmierzających do wybudowania zakładu utylizacji w Recławiu,

2. przypomniał, że w najbliższym czasie powinna być przeprowadzona restrukturyzacja ZGKiM i utworzony zakład budżetowy; niezbędna będzie w tej sprawie pomoc eksperta,

3. należy podjąć działania, żeby w Wisełce nie było innego dostawcy wody i innego odbiorcy ścieków,

4. jest potrzeba stworzenia taniego sklepu, zlecono już wstępne przygotowanie odpowiedniej lokalizacji.

Radny Leszek Kopański wnioskował o postawienie przystanku w Jagniątkowie dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

Burmistrz odpowiedział, że trwają rozmowy dotyczące lokalizacji przystanku.

Radna Ewa Halicka wnioskowała o możliwość urządzenia ekspozycji historycznej ze znalezisk pochodzących z terenu naszej gminy.

Burmistrz uzgodni tę kwestię z Kierownikiem Muzeum - Panem Karolem Krukiem.

Radny Czesław Zieliński zapytał, czy można dokonać zmian w Statucie Gminy w § 54.1. dotyczący liczby radnych mogących utworzyć Klub radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej przeczytał zawiadomienie zawierające informację o utworzeniu Klubu radnych na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Wolin - załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.15.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Frankowski o godz. 1730 zamknął posiedzenie III sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN FRANKOWSKI

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 23-04-2008 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 23-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2008 09:55