Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/224/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki.


UCHWAŁA NR XXVI/224/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 20 marca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki.

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 9a załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXIII/194/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008r.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka


Uzasadnienie

Przepisy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o syste­mie oświaty (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1292) wprowadzają zmianę w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) polegającą na wprowadzeniu art. 67a.

„Art. 67a. 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę.

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.”

Na podstawie ww. artykułu Rada Miejska w Wolinie, uwzględniając kalkulacje z poszczególnych placówek, ustala wysokości opłat za posiłek jak w uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-03-2008 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2008 14:58