Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/223/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVI/223/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

96 130,00 zł

z tego:

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

96 130,00 zł

z przeznaczeniem na finansowania odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

96 130,00 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

z tego:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

45 130,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu i Publicznej Szkole Podstawowej
w Kołczewie

w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w miejscowości Kołczewo” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

w § 80110 - Gimnazja

w § 4270 - Zakup usług remontowych

9 000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Publicznym Gimnazjum w Wolinie

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, a szczególnie niepełnosprawnych ruchowo, ze środków PFRON w ramach obszaru „B” pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnych, których edukacja i wychowanie odbywa się na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, a dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka, umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Obecnie Gmina Wolin nie posiada pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, a szczególnie niepełnosprawnych ruchowo.

W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie zakupu odpowiedniego pojazdu ze środków PFRON w ramach obszaru „B” pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

2. Art. 5.7 ustawy o systemie oświaty określa zadania wykonywane przez organ prowadzący szkoły, do których należy:

- zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Wykonanie remontu w Publicznym Gimnazjum w Wolinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu i Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie zostały nakazane decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jako ostateczny termin realizacji remontów wskazał okres czerwiec - grudzień 2008 r.

Burmistrz Wolina zamierza wystąpić z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008 z tytułu dofinansowania remontów bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie remontów w w/w placówkach oświatowych. Zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 54 130,00 zł (50% wartości kosztorysowej) będzie stanowiła wkład własny Gminy Wolin.

3. W związku z wnioskowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w miejscowości Kołczewo” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1., powstała konieczność zabezpieczenia w budżecie Miasta i Gminy Wolin środków finansowych na przystosowanie lokalu, na potrzeby realizacji w/w projektu.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-03-2008 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2008 14:57