Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/221/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXV/221/08
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia
20 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości

29 095 628 zł

z tego:

1) dochody bieżące

25 189 538 zł

2) dochody majątkowe

3 906 090 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości

27 765 628 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości

1 330 000 zł

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie

1 180 000 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie

150 000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy i Miasta w wysokości
i rozchody budżetu Gminy i Miasta w wysokości

1 400 000 zł

2 730 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

W budżecie Gminy i Miasta tworzy się rezerwy:

a) ogólna w wysokości

7 032 zł

b) celową w wysokości

1 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 w wysokości

10 524 870 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody

2 962 000 zł

2) wydatki

2 962 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody

40 000 zł

2) wydatki

40 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

300 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - na łączną kwotę 500 000 zł.

§ 11.

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości

1 312 080 zł

b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości

300 000 zł

c) celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości

52 200 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości

255 000 zł

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie
z załącznikiem nr 12,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem
nr 13.

§ 13. 1.

Ustala się dochody w wysokości

167 000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości

146 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości

21 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wolinie.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

2

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-03-2008 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2008 14:51