Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyj­nego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.


UCHWAŁA NR XXIV/218/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyj­nego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nau­czycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zmiany: w 2006 r. Dz. U. Nr 43, poz. 293 i w 2007 r. Dz. U. Nr 56, poz. 372) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wolin:

 1. dodatku za wysługę lat - § 2,

 2. dodatku motywacyjnego - § 3,

 3. dodatku funkcyjnego - § 4,

 4. dodatku za warunki pracy - § 5,

 5. wynagradzania za godziny ponadwymiarowe - § 6,

 6. nagród dla nauczycieli i dyrektorów - § 7,

 7. dodatku mieszkaniowego - § 8.

§ 2. 1Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 33 ust. 1 powołanej wyżej ustawy - Karta Nauczyciela oraz § 7 powołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku.

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę­pują­cego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy­muje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nie­obecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub koniecz­ności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubez­pieczenia społecznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 3. 1. Nauczycielom przyznawany jest dodatek motywacyjny zgodnie z § 6 cytowanego wyżej Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku.

2. Ustala się szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego:

 1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, jak:

 1. uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników nauczania, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów,

 2. osiąganie sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

 1. osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze, jak:

 1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 2. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efek­­tywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 1. wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w pro­cesie kształcenia i wychowania, jak:

 1. wprowadzanie programów autorskich,

 2. wprowadzanie eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, jak:

 1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 2. udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 4. prowadzenie nieodpłatnie kół zainteresowań,

 5. aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły,


 1. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, jak:

 1. prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

 2. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

 3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właści­wego wykorzystania na cele szkoły,

 4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

 5. dobra współpraca z organami Gminy, radą rodziców i środowiskiem lokalnym,

 6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy,

 1. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, jak:

 1. podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w kraju i za granicą,

 2. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów ze szkołami z innych krajów Unii Europejskiej,

 3. działanie na rzecz zwiększania obecności szkoły w środowisku lokalnym,

 4. udział w imprezach, konkursach i przeglądach społeczno-kultu­ralnych organizowanych przez organ prowadzący, samorządy gmin­ne powiatowe i wojewódzkie oraz instytucje społeczno kulturalne.

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na czas określony:

 1. od 01 września do 28/29 lutego,

 2. od 01 marca do 31 sierpnia.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny ustala się w wysokości 7% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych, z tego:

 1. 20 % środków pozostawia się do dyspozycji Burmistrza z prze­zna­czeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów przedszkola i szkół,

 2. 80 % środków pozostawia się do dyspozycji dyrektorów z prze­zna­czeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

 1. Niezależnie od środków określonych w ust. 4 tworzy się w roku 2008 dodatkowy fundusz w wysokości 3,32 % wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli kontraktowych z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy - zgodnie z art. 30 ust. 3 i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela.

 2. Wysokość dodatku motywacyjnego w odniesieniu do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli może wynosić:

 1. dla nauczycieli od 4 % do 25%,

 2. dla dyrektorów od 9 % do 45%.

- w ramach przeznaczonych środków finansowych w budżecie gminy.

 1. Wysokość dodatku motywacyjnego, w granicach środków finansowych określonych uchwałą budżetową ustala dyrektor szkoły lub przedszkola w porozumieniu ze związkami działającymi w szkole lub przedszkolu a w stosunku do dyrektorów - Burmistrz Wolina w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

 2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 4. 1Nauczycielom przyznawany jest dodatek funkcyjny zgodnie z § 5 powoła­nego w podstawie prawnej uchwały rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku.

 1. Nauczycielom, którym powierzono w przedszkolu lub szkole stano­wisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny jak w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Wysokość dodatku funkcyjnego

w % podstawy *)

1

Dyrektor przedszkola z oddziałem żłobkowym

od 27

2

Dyrektor szkoły liczącej:

 1. do 100 uczniów,

 2. od 101 do 250 uczniów,

 3. od 251 do 400 uczniów .

 4. powyżej 400 uczniów

od 34

od 36

od 40

od 42

3

Wicedyrektor szkoły

od 25

4

Kierownik półinternatu, świetlicy

od 20

*) Za podstawę przyznania dodatku funkcyjnego przyjmuje się stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magister z przygotowaniem pedagogicznym.

 1. Dodatek funkcyjny w wysokości należnej dyrektorowi przysługuje także wicedyrektorom i nauczycielom zastępującym nieobecnego dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie miesiąca nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

 2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1,2 i 3 przyznaje:

 1. dla dyrektora - Burmistrz Wolina uwzględniając wielkość szkoły, przedszkola, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań, aktywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, wyniki pracy oraz warunki lokalowe,

 2. dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły uwzględ­niając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji.

 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, przysłu­guje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułu do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych określonych w ust. 4 przysługuje tylko dodatek najwyższy.

 2. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości:

 1. wychowawstwo klasy w gimnazjum - w wysokości 80 zł,

 2. wychowawstwo klasy w szkole podstawowej - w wysokości 60 zł,

 3. wychowawstwo grupy w przedszkolu i od­-
  dziale przedszkolnym w szkole podstawowej - w w
  ysokości 40 zł,

 4. funkcję opiekuna stażu - w wysokości 50 zł.

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie spełniania obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5. 1.   Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki określone w § 8 i § 9 powołanego w podstawie prawnej uchwały rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku.

 1. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne warunki pracy, procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

 1. za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oddzia­łach integracyjnych w przedszkolu lub szkole 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

 2. prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka posiadającego orzecze­nie poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 1. o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim - 10 %,

 2. o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym - 20 %,

 3. o upośledzeniu umysłowym w stopniu głębokim
  i znacznym - 30 %,

- wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela prowadzącego ww. zajęcia.

 1. Z tytułu pracy w warunkach trudnych innych niż wymienione powyżej, w warunkach uciążliwych oraz w warunkach szkodliwych przysługuje dodatek w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Dodatki za trudne, uciążliwe oraz szkodliwe warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor przedszkola, szkoły a dla dyrektora Burmistrz.

 3. Dodatki za warunki pracy przysługują za faktycznie zrealizowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin.

 4. Dodatki, o których mowa wyżej, wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 5. Zasady wypłacania dodatków za pracę w porze nocnej reguluje art. 42b ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

§ 6. 1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 6 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy - Karta Nauczyciela.

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i za jedną godzinę do­raźnych zastępstw ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je­żeli praca w tej godzinie zrealizowana została w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio­wego obo­wiąz­ko­wego wymiaru godzin, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad­wymia­rowych.

 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa doraźnego realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie orga­nizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

 1. zawieszeniem zajęć,

 2. wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,

 3. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień,

 4. rekolekcjami

- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

 1. Za faktycznie przepracowane uznaje się godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę.

 2. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ty­god­niach, w których dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne wypłaca się z dołu.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady przyznawania nagród dla nauczycieli.

 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tym że:

 1. 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

 2. 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Wolina.

 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

 2. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora przedszkola lub szkoły przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedago­gicznej w porozumieniu ze związkami działającymi w szkole lub przedszkolu. Burmistrz przyznaje nagrody dyrektorom placówek oświatowych, a na ich wniosek wyróżniającym się nauczycielom w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 3. Nagrody mogą być przyznane:

 1. nauczycielom legitymującym się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 2. dyrektorom, za:

 1. wykazywanie się inicjatywą i wymiernymi efektami w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową,

 2. szczególnie gospodarne dysponowanie środkami określonymi w rocznym planie finansowym,

 3. pozastatutową działalność prospołeczną,

 4. pozyskiwanie środków pozabudżetowych - wykorzystywanych na uzupełnienie bazy materialnej, szczególną dbałość o powierzony obiekt oświatowy wraz z majątkiem ruchomym,

 5. własną pracę na rzecz szkoły czy placówki w zakresie polepszania bazy materialnej lub pozyskiwania sponsorów w tym celu,

 6. osobisty wkład w rozwój i wyniki pracy osiągane przez placówkę,

 7. osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu poprzez zakwa­lifikowanie uczniów do udziału w zawodach rejonowych, okręgo­wych i cen­tralnych ogólnopolskich olimpiad przedmio­towych, zajmowanie przez uczniów znaczących miejsc w konkursach, za­wodach, przeglądach i festiwalach rejonowych, okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

 8. pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

 9. zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, w szcze­gól­ności narkomanii i alkoholizmu,

 10. organizowanie współpracy z organizacjami, rodzicami i innymi podmiotami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów pato­logii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

 11. udzielanie pomocy i wspieraniu młodych nauczycieli, podejmu­jących pracę,

 1. Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyzn
  ana w innym terminie.

 2. Fakt przyznania nagrody, potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w aktach osobowych nagrodzonego.

 3. Do nagrody Burmistrza stosuje się przepisy poprzedzające z uwzględ­nieniem poniższych zasad:.

 1. Wysokość i liczba nagród ustalona jest corocznie przez Burmistrza w zależności od środków zapisanych na ten cel w budżetach szkół i przedszkola.

 2. Nagroda przyznawana jest posiadającym co najmniej dobrą ocenę pracy:

 1. dyrektorom placówek - z własnej inicjatywy Burmistrza,

 2. wicedyrektorom i nauczycielom - na wniosek dyrektora placówki oświatowej.

 1. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do Burmistrza w dwóch egzemplarzach do 20 września każdego roku.

 2. Fakt przyznania nagrody, potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się w aktach osobowych nagrodzonego.

§ 8. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy i odrębny dodatek dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców na podstawie art. 54 ust. 3 i 5 ustawy - Karta Nauczyciela.

  1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 1. przy jednej osobie w rodzinie - 58 zł,

 2. przy dwóch osobach w rodzinie - 73 zł,

 3. przy trzech osobach w rodzinie - 87 zł,

 4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 102 zł.

  1. Do liczby osób w rodzinie, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

 1. współmałżonka,

 2. pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do 25 roku życia,

 3. pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej rodzice.

  1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącym także nauczycielem i stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

  2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz Wolina.

  3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie­siącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

  4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykony­wania pracy, a także w okresach:

 1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
  o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

 4. korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatki, o których mowa w ust. 1 wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 9. Wszelkie zmiany treści zasad będą dokonywane w trybie zastosowanym przy ich uzgodnieniu, a porozumienie ze związkami zawodowymi nastąpi w formie
pise
mnej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 11. Tracą moc:

uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyj­nego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i  innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

1

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-03-2008 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2008 15:36