Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierownik Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Wolin ogłasza I nieograniczony przetarg pisemnych ofert na najem części lokalu użytkowego składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 27m2 położonego w budynku Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Wolin przy ul. Zamkowej 23 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalnej.


Kierownik Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Wolin

ogłasza I nieograniczony przetarg pisemnych ofert

na najem części lokalu użytkowego składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 27m2 położonego w budynku Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Wolin przy ul. Zamkowej 23 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalnej.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie barku i zaplecza kuchennego z możliwością korzystania z toalet. Najemca będzie miał zagwarantowaną w umowie najmu możliwość korzystania wspólnie z Wynajmującym z sali kawiarnianej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalnej.

Wywoławczy miesięczny czynsz za najem wynosi: 20,00 zł./1m2 (słownie: dwadzieścia złotych)

Czynsz będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku przez Prezesa GUS, począwszy od dnia 1 stycznia każdego roku, w oparciu o wskaźnik roku poprzedniego.

Z wybranym w przetargu oferentem zostanie zawarta umowa najmu na okres 10 lat.

Informacje dodatkowe:

 1. Najemca zobowiąże się do przeprowadzenia remontu pomieszczenia barku i zaplecza kuchennego w celu dostosowania tych pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej zgodnie z wymogami sanepidu. Koszty remontów z tym związane tj. udokumentowany zakup materiałów i robocizny zostaną w 50% zaliczone przez wynajmującego na poczet należnego czynszu. Maksymalna kwota zaliczona przez Wynajmującego na poczet należnego czynszu w czasie trwania umowy nie może przekroczyć 10 000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

 2. W zamian za nieodpłatne korzystanie z sali kawiarnianej najemca zobowiąże do przeznaczenia kwoty 4 000,00 zł netto rocznie na jej remont lub wyposażenie. Wymieniona kwota płatna będzie w terminie do 15 marca każdego roku i wydatkowana do końca tegoż roku. Najemca w uzgodnieniu z Wynajmującym każdorazowo określą zakres prac remontowych lub określą rodzaj nabywanego wyposażenia. Wynajmujący dopuszcza możliwość wykonania remontu w ramach oferowanej kwoty przez najemcę.

 3. Wynajmujący dopuszcza możliwość wykonania remontu w ramach oferowanej kwoty przez najemcę.

 4. Trwałe ulepszenia przedmiotu najmu i sali kawiarnianej jak np. (instalacja elektryczna wraz z oświetleniem, zabudowa barku, terakota, instalacja wo.-kan., itp. ) po zakończeniu najmu przechodzą na własność Ośrodka Kultury nie podlegają odliczeniu od czynszu bądź zwrotowi równowartości.

 5. Zakupione wyposażenie sali kawiarnianej w ramach corocznej kwoty, o której mowa w pkt 2 po zakończeniu najmu przechodzą na własność Ośrodka Kultury.

 6. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają Najemcę.

 7. Najemca z chwilą podpisania umowy najmu, zobowiązany będzie do wpłacenia dla Wynajmującego kaucji zabezpieczającej przyszłe roszczenia wynajmującego z tytułu najmu lokalu, mogące powstać do dnia opróżnienia lokalu przez Najemcę. Wysokość kaucji wynosi 1.000,- zł. Zwaloryzowana kaucja podlega zwrotowi po upływie miesiąca od opróżnienia lokalu lub wygaśnięcia najmu.

 8. Najemca zobowiąże się do udostępnienia sali kawiarnianej wynajmującemu na każdorazowe zgłoszenie dokonane w terminie na 10 dni przed datą imprezy.

 9. Najemca zobowiąże się do opracowania i przedłożenia programu artystycznego zaplanowanego na każdy rok w terminie do dnia 31 grudnia poprzedniego roku. W bieżącym roku 2008 ramowy program stanowić będzie załącznik do oferty.

 10. Każdorazowo proponowany przez najemcę program winien być dostosowany do kalendarza imprez organizowanych przez wynajmującego.

 11. Warunkiem uczestnictwa jest niekaralność oferenta, a w przypadku jednostki organizacyjnej niekaralność członków organu zarządzającego daną jednostką.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), oraz złożenie oferty

Wadium można wpłacić gotówką w kasie OKMiG Wolin bądź przelewem na konto OKMiG 93 9393 0000 0000 1759 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie. Wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie OKMiG Wolin lub w kasie w dniu 28 marca 2008 roku.

Ofertę należy złożyć w terminie do 27 marca 2008 roku w sekretariacie OKMiG Wolin do godziny 15 00

Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „Przetarg na najem lokalu użytkowego w pomieszczeniach Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Wolin , przy ul. Zamkowej 23” powinna zawierać:

 1. Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania/siedziby oferenta.

 2. Datę sporządzenia oferty.

 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 4. Planowany program artystyczny na rok 2008 wynikający z pkt 9 ogłoszenia o przetargu.

 5. Oferowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu tj. barek z zapleczem kuchennym

 6. Oświadczenie o niekaralności (druk do pobrania w OKMiG Wolin od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 30)

 7. Zaparafowany projekt umowy (projekt umowy do pobrania w OKMiG Wolin od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 30)

 8. Dowód wpłaty wadium

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 marca 2008 roku w sali posiedzeń OKMiG Wolin o godz. 1100.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta umowa najmu na okres 10 lat z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych umową.

Wpłacone wadium dla tej osoby zaliczone zostanie na poczet czynszu. Osiągnięty w przetargu czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Kierownik OKMiGW zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik OKMiGW telefon 091 32 20871, 32 20 873

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy www.wolin.pl,

Wolin, dnia 2008-03-11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-03-2008 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2008 08:50