Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/201/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek nr: 191, 192/1, 192/2, 192/3 i 192/4 o łącznej pow.0,5396 ha, położonych w Lasce na rzecz sołectwa Laska.


UCHWAŁA NR XXIII/201/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek nr: 191, 192/1, 192/2, 192/3 i 192/4 o łącznej pow.0,5396 ha, położonych w Lasce na rzecz sołectwa Laska.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się, że właściwym kierunkiem działania Burmistrza powinno być stworzenie właściwych warunków mieszkańcom sołectwa Laska dla zbiorowego wypoczynku i rekreacji oraz upowszechniania kultury i w tym celu wyraża się zgodę na przekazanie niezabudowanych działek nr: 191, 192/1, 192/2, 192/3 i 192/4 o łącznej pow.0,5396 ha, położonych w Lasce, stanowiących własność Gminy Wolin, na rzecz sołectwa Laska do nieodpłatnego korzystania na cele statutowe, w szczególności na cele organizacji wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi oraz upowszechniania kultury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

W dniu 30.01.2008 r. wpłynął do Urzędu Miasta w Wolinie protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Laska z dnia 26.01.2008 r. wraz uchwałą w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Laska niezabudowanych działek nr: 191, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6 i 192/7 o łącznej pow.0,8270 ha, położonych w Lasce z przeznaczeniem na cele statutowe, w szczególności na cele wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, lokalizację placu zabaw dla dzieci, pod boisko sportowe i budowę świetlicy wiejskiej.

Stosownie do przepisów art.48 ustawy o samorządzie gminnym jednostka pomocnicza, jaką jest sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut sołectwa Laska uchwalony został uchwałą Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. Organizacja wypoczynku dla mieszkańców należy do zadań statutowych sołectwa.

Mając powyższe na względzie Rada Miejska postanowiła wyrazić zgodę na przekazanie sołectwu opisanych w par.1 uchwały działek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:42