Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/200/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę .


UCHWAŁA NR XXIII/200/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.4 ust.11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz.1371) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1.Wyraża się zgodę na stosowanie bonifikaty w wysokości 99 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Opłata za przekształcenie zostanie wniesiona jednorazowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 2007 r. przepisami art.4 ust.2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie miały zastosowanie przepisy art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisy te stwarzały możliwość zastosowania bonifikaty od opłaty w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, za zgodą rady gminy. Rada podjęła w tej sprawie uchwałę Nr XVII/91/07 w dniu 12 września 2007 r. o zastosowaniu 99 % bonifikaty. Uchwała weszła w życie 9 listopada 2007 r. i do 31.12.2007 r. prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przekształciły 22 osoby, w tym SM Słowianin. Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz.1371) nadane zostało nowe brzmienie całemu art.4 ustawy powołanej na wstępie. Ustawodawca wykluczył w przedmiotowym przepisie możliwość odpowiedniego stosowania art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który regulował kwestię udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie. W związku z tym przestała istnieć niezbędna podstawa prawna, na której została wydana uchwała Nr XVII/91/07 z dnia 12 września 2007 r. W związku z tym przedmiotowa uchwała przestała obowiązywać z dniem 01.01.2008 r. Obecnie zasady udzielania bonifikat zostały uregulowane w samej ustawie o przekształceniu w art.4 ust.8-11, w związku z czym w obecnym stanie prawnym podstawą prawną wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przez Radę jest art. 4 ust.11 tej ustawy.

W związku z powyższym Rada postanowiła wyrazić zgodę na dalsze stosowanie bonifikaty z tytułu przekształcenia w dotychczasowej wysokości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:42