Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 i działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego.


UCHWAŁA NR XXIII/198/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 i działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.13 ust.2 i art.17 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz.1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz.468 i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 o pow.~0,2159 ha i nr 60 o pow.0,0134 ha, położonych w obrębie Wisełka, stanowiących własność Gminy Wolin, na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego na realizację celu publicznego- powiększenie obszaru parku narodowego. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna zostanie odwołana.

§ 2. W zamian za przekazanie wymienionych w § 1 działek Woliński Park Narodowy ustanowi nieodpłatną służebność drogową w zakresie przechodu i przejazdu na działce nr 24/1-obręb 22 WPN dla każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonych w Wisełce przy ul. Nadmorskiej 11- dz. nr 6, ul. Leśnej 21- dz. nr 7 i ul. Leśnej 22- dz. nr 8 zgodnie z załączoną mapą. Służebność winna być ustanowiona na czas nieoznaczony, w formie aktu notarialnego i z wpisaniem jej do księgi wieczystej prowadzonej dla dz. nr 24/1- obr. 22 WPN.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

W dniu 31.01.2005 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Wolin i Wolińskim Parkiem Narodowym w sprawie uregulowania dróg dojazdowych w miejscowości Wisełka. W następstwie porozumienia dnia 10.03.2005 r. zawarta została umowa użyczenia na okres 3 lat, na mocy której właściciele nieruchomości, położonych w Wisełce przy ul. Nadmorskiej 11, ul. Leśnej 21 i ul. Leśnej 22, pozbawionych dostępu do drogi publicznej uzyskali prawną możliwość korzystania z terenu WPN dla celów dojazdu do swoich nieruchomości. Porozumienie zawarte zostało w związku z prośbą właścicieli powyższych nieruchomości skierowaną do Urzędu Miasta w Wolinie o udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemu dostępu ich nieruchomości do drogi publicznej. Strony uzgodniły ponadto, iż służebność drogowa ustanowiona zostanie na działce 24/1- obr.22 WPN, na czas nieoznaczony, w formie aktu notarialnego i z wpisaniem do księgi wieczystej, na rzecz każdoczesnego właściciela wyżej wymienionych nieruchomości. W zamian za ustanowienie służebności Gmina Wolin przekaże w trwały zarząd dla WPN działki cz. nr 9/1 i nr 60, położone w Wisełce, przylegające do gruntów należących do WPN. Obie działki są zadrzewione i zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin z 2006 r. leżą w strefie rozwoju rekreacji, przy czym dz. nr 9/1 częściowo w strefie rozwoju funkcji mieszkalno-usługowej. Działka nr 9/1 ponadto w części stanowi nieużytek, teren działki jest podmokły i nie posiada ona dostępu do drogi publicznej. Obie działki leżą w strefie specjalnej ochrony ptaków i siedlisk Natura 2000. Pozostała część działki nr 9/1 o pow.~120 m2 zajęta pod garaż murowany należący do sąsiedniej nieruchomości - dz. nr 8 przeznaczona będzie na polepszenie zagospodarowania tej nieruchomości,

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania Rada Miejska postanowiła wyrazić zgodę na przekazania działek: cz nr 9/1 i nr 60 w Wisełce na realizację celu publicznego- powiększenie parku narodowego w zamian za możliwość korzystania z gruntów parku dla celów dojazdu do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:41