Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/194/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki.


UCHWAŁA NR XIII/194/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki.

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 9a załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.  W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w ramach posiadanej bazy prowadzone są stołówki w:

 • Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie,

 • Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu,

 • Publicznej Szkole Podstawowej w Troszynie

 • Publicznej Szkole Podstawowej w Koniewie,

 • Publicznym Gimnazjum w Wolinie,

 • Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu,

 • Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

§ 2.  Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i dzieci uczęszczający do danej placówki oświatowej za wyjątkiem Publicznego Gimnazjum w Wolinie, gdzie ze stołówki korzystają również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie.

§ 3.  Jadłospis ustala komisja, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły lub przedszkola, intendent i szef kuchni.

§ 4.  Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne.

§ 5.  Uczniowie korzystający ze stołówki pokrywają jedynie koszty surowca ustalone na podstawie obliczeń dokonanych w placówce po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.


§ 6.  Stawkę dzienną za obiad ustala się dla poszczególnych placówek w wysokości:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie - 3,50 zł,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu - 4,00 zł,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie - 1,80 zł,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie - 1,80 zł,

 • Publiczne Gimnazjum w Wolinie - 2,50 zł,

 • Publiczne Gimnazjum w Sierosławiu - 2,50 zł,

 • Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie - 4,50 zł.

§ 7.  Cenę obiadu podaje dyrektor placówki do publicznej wiadomości rodziców bądź opiekunów dziecka, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej przy stołówce.

§ 8.  Środki pochodzące z wpłat, o których mowa, lokowane są na rachunku dochodów budżetu gminy.

§ 9.  Należność za obiady za dany miesiąc należy uregulować do 1-go dnia danego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

§ 10. Na uzasadniony wniosek rodzica lub opiekuna ucznia organ prowadzący szkołę lub przedszkole rozstrzyga o zwolnieniu całkowitym lub częściowym z obo­wiąz­ku uiszczenia opłaty za obiad (posiłek).

§ 11. Przesłankami uzasadniającymi zwolnienie z opłaty lub części opłaty jest:

 • szczególnie trudna sytuacja materialna rodziny,

 • szczególnie uzasadniona sytuacja losowa.

§ 12. Odpisu za niewykorzystany posiłek w danym miesiącu (np. z powodu choroby, wycieczki) dokonuje się następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek określony w § 13.

§ 13. Każdy z korzystających z posiłków ma obowiązek zgłoszenia swojej nieo­bec­ności w dniu poprzedzającym nieobecność lub pierwszym dniu nieo­becności do godz. 8:00 rano, jeśli chce skorzystać z odpisu, o którym mowa w § 12. Nieobecność należy zgłosić dyrektorowi lub pracownikowi kuchni.

§ 14. Zwrot opłat za niewykorzystany posiłek dokonuje się na pisemny wniosek rodziców na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.


§ 15. Osoby nie korzystające z posiłku nie mają prawa wstępu do pomieszczenia jadalni w trakcie wydawania posiłków.

§ 16. Tracą moc § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 uchwały Nr XXII/268/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka


Uzasadnienie

Przepisy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o syste­mie oświaty (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1292) wprowadzają zmianę w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) polegającą na wprowadzeniu art. 67a.

„Art. 67a. 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę.

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.”

Na podstawie ww. artykułu Rada Miejska w Wolinie, uwzględniając kalkulacje z poszczególnych placówek, ustala wysokości opłat za posiłek jak w uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:39