herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2018r. zo-stała wydana decyzja nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie roz-dzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 45/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin.