herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK.

 

SPRAWOZDANIE

 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

 

Na podstawie § 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450), w związku z uchwałą nr XXIX/335/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą w 2017 r. ustalono priorytetowe zadania publiczne. Założono, iż współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

 1. organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie różnych dyscyplin sportowych,

 3. organizacja lub uczestnictwo w różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach sportowych, regatach, turniejach, festynach, rajdach itp.,

 4. organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 5. organizacja zajęć sportowych,

 6. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 7. wspieranie utrzymywania i wyposażenia obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie,

 11. wspieranie ratownictwa wodnego,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, w szczególności:

a) wspieranie działań Skansenu na wyspie Ostrów,

b) organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę  

o dorobku materialnym i kulturowym regionu,

c) organizacja imprez edukacyjnych (w tym imprez historyczno - edukacyjnych)

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

d) promocja dorobku materialnego i kulturowego, w kraju i zagranicą.

3) W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej i ochrony zdrowia,

 2. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, między innymi poprzez organizację kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień lub socjoterapii, konkursów, imprez artystycznych i sportowych,

 3. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich spotkań trzeźwościowych i imprez okolicznościowych,

 4. prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką
  problemów uzależnień, organizowanie festynów itp.,

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji,

5) w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zabezpieczenie ich w odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku,

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

b) wspieranie działalności na rzecz aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,

7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8) działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo Gmina mogła wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

W budżecie Gminy na 2017 r. przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogółem kwotę 840 000 zł. Organizacjom przekazano 820 200 zł na realizację zadań publicznych.

Ogółem w 2017 r. zadania publiczne realizowało 9 organizacji pozarządowych. Zlecono do realizacji 11 zadań publicznych, z czego 2 zadanie realizowane było w formie powierzenia, natomiast pozostałe zadania realizowane były w formie wsparcia wykonania zadań publicznych. W 2017 r. zawarto 11 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych zawartych w programie
i zleconych do realizacji w 201
7 r.:

 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Zarządzeniem Nr 137/16 Burmistrza Wolina z dnia 21 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Zadanie nr 1. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” Wolin, ul. Spokojna 1, 72 - 510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 34 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. W ramach zadania szkoleniem objęto 26 zawodników. Młodzież podzielona była na trzy kategorie wiekowe. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu z podziałem zawodników na konkurencje lekkoatletyczne. Ogółem przeprowadzono 216 godzin zajęć treningowych. Zawodnicy klubu wystartowali w 21 zawodach różnego szczebla. Klub zorganizował obóz sportowy w czasie ferii zimowych.

Zadanie nr 2: Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Taneczny Klub Sportowy „JANTAR” w  Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 30.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 07.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

W realizacji zadania łącznie uczestniczyło 29 osób - zawodników TKS „JANTAR” w Wolinie, w kategoriach wiekowych i klasach H/G/F w ilości ok. 104 godzin. Klasa E/D/C w ilości 136 godzin. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia z zakresu tańca sportowego w których uczestniczyło średnio 25 dzieci następujących klas tanecznych: F/E/D/C.

W ramach zadania zorganizowano Ogólnopolski Turniej Tańca „Wolin -Wyspa Tańca o  Puchar Burmistrza Wolina”. W turnieju brało udział ok. 134 par z Polski. W ramach zadania zawodnicy uczestniczyli w zimowym oraz letnim szkoleniowym obozie sportowym.

Zawodnicy Klubu brali także udział w turniejach tańca poza obszarem naszej gminy.

Zadanie nr 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 92.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach tego zadania prowadzono treningi trzy razy w tygodniu, w trzech grupach wiekowych. Przeprowadzono 360 godzin treningowych. W zajęciach treningowych uczęszczało 60 zawodników. Zorganizowano 21 wyjazdów(oraz 1 z własnych środków) na zawody, turnieje, sparingi, olimpiady. Zorganizowano 2 obozy sportowo - rekreacyjne (zimowy i letni). Zorganizowano 3 pokazy zapaśnicze. Ponadto w ramach zadania zakupiono drobny sprzęt sportowy i stroje sportowe.

Zadanie nr 4: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Woliński Klub Karate Kyokushin, ul. Emilii Plater 3/6, 72-500 Międzyzdroje. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 27.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach zadania prowadzono systematyczne treningi karate. Przeprowadzono 76 dni systematycznych treningów, co daje 190 godzin treningowych. W treningach brało udział 30 uczestników z podziałem na dwie grupy szkoleniowe w zależności od wieku. Zakupiono niezbędny stroje sportowe i sprzęt sportowy. Zawodnicy brali udział w zawodach sportowych. Klub zorganizował turniej karate pn.: „Zachodniopomorska Olimpiada Karate Dzieci i Młodzieży”.

Zadanie nr 5: Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w  szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” Kołczewo, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 18.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 07.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia treningowe w zakresie piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, tenisa stołowego oraz zajęcia LA, w których uczestniczyło 40 dzieci. Zorganizowano wyjazd na basen. Zawodnicy uczestniczyli w szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich rozgrywkach. Klub organizował także imprezy sportowe(Sportowiec Roku, Otwarty turniej piłki nożnej).

Zadanie 6 „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” Wolin ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 24 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 07.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach zadania szkolono dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych po 15 osób. Szkolenia odbywały się w różnych dyscyplinach sportowych, tj.: lekkiej atletyce, grach i zabawach ruchowych. Przeprowadzono 160 godzin treningowych. Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach sportowych na terenie Gminy Wolin oraz poza jej granicami. Klub organizował także imprezy sportowe, zorganizował zimowy obóz sportowy. Ponadto w ramach zadania ok. 120 osób uczestniczyło w zajęciach nauki pływania na basenie.

Zadanie nr 7: „Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „VINETA” Wolin, ul. Świerczewskiego 3, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 406.000 zł. Zadanie realizowane było
w terminie od
01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach zadania Klub organizował lub brał udział w rozgrywkach piłki nożnej w różnych grupach wiekowych. Zawodnicy brali udział w treningach, meczach, turniejach. Treningi seniorów(24 os.) odbywały się 4 razy w tygodniu, treningi juniorów młodszych (35 os.) odbywały się 3 razy w tygodniu, natomiast treningi  trampkarzy(35 os.), orlików(30 os.), młodzików(15 os.) i żaków(35 os.) 2 razy w tygodniu. Klub organizował w ramach zadania obozy sportowe.

w rundzie zimowo-wiosennej:

- w okresie przygotowawczym seniorzy rozegrali 12 meczów, juniorzy młodsi 2 mecze ligowe, trampkarze 4 mecze, orliki 4 turnieje, żaki 2 turnieje, młodziki 2 turnieje,

- w okresie startowym seniorzy rozegrali 17 meczów, juniorzy młodsi 11 meczów, trampkarze 10 meczów, orliki 7 meczów, żaki 2 turnieje, młodziki 7 turniejów.

w rundzie letnio-jesiennej:

- w okresie startowym seniorzy rozegrali 17 meczów ligowych oraz 10 towarzyskich, juniorzy młodsi 13 meczów ligowych i 2 mecze towarzyskie, trampkarze 14 meczów, orliki 7 turniejów, żaki 2 turnieje, młodziki 7 turniejów.

-w okresie przejściowym trampkarze i orliki rozegrali po 2 turnieje.

 

 

Zadanie nr 8: „Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 42.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia szkoleniowe teoretyczne i praktyczne z zakresu żeglarstwa. Przeprowadzono także zajęcia na stopnie żeglarskie i motorowodne. Przeprowadzono 180 godzin zajęć szkoleniowych, w tym 120 godz. praktycznych i 60 godzin teoretycznych przez 2 instruktorów dla 20 osobowej grupy.

W ramach zadania członkowie Klubu uczestniczyli w regatach wg kalendarza Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego(ZOZŻ): w regatach łodzi mieczowych klasy OPP i ISA 407 oraz w regatach jachtów balastrowych.

Zorganizowano m.in. XIX Regaty Międzymieliźniane o Puchar Burmistrza Wolina, Regaty Kajakowe w ramach Dni Wolina i Otwarcie Sezonu Żeglarskiego. W ramach zadania zorganizowano obóz sportowo-szkoleniowy w ramach rejsu morskiego, w którym uczestniczyła 6-osobowa grupa oraz 2 opiekunów. Bezpieczeństwo na wodzie zapewniała drużyna WOPR w 10 osobowym składzie. Drużyna WOPR zabezpieczała odbywające się szkolenia praktyczne na wodzie oraz odbywające się imprezy na wodzie. Drużyna brała także udział w akcjach ratowniczych oraz prowadziła bieżące patrole.

Zadanie nr 9: „Popularyzacja sportów walki w Gminie Wolin”

Konkurs na realizację zadania: „Popularyzacja sportów walki w Gminie Wolin„ oznaczonego numerem BIO.9.2017.AM unieważniono, ponieważ na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty.

 

Zadanie z zakresu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 132/16 Burmistrza Wolina z dnia 06 grudnia 2016 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
pn.
„Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.

Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 69 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od dnia 02.01.2017 do 31.12.2017 r.

W ramach zadania dowożono dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Wolin
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się każdego dnia nauki określonego rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach zadania zorganizowano poranny dowóz uczniów do OREW na zajęcia, popołudniowy odwóz uczniów po zajęciach oraz przewóz uczniów na wycieczki i uroczystości organizowane w
 ramach obowiązkowych zajęć.

 

Zarządzeniem Nr 85/17 Burmistrza Wolina z dnia 08 sierpnia 2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
pn.
„Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2017/2018”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garnarska 4, 72-400 Kamień Pomorski.

Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 47 000,00 zł. z czego w 2017 roku przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł, a pozostała kwota 27 000,00 zł. zostanie przekazana w roku 2018. Zadanie jest realizowane w terminie od dnia 01.09.2017 do 30.06.2018 r.

W ramach zadania dowożone są dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywa się każdego dnia nauki określonego rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach zadania zorganizowano poranny dowóz uczniów do OREW na zajęcia, popołudniowy odwóz uczniów po zajęciach oraz przewóz uczniów na wycieczki i uroczystości organizowane w ramach obowiązkowych zajęć.

 

 

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 Zarządzeniem Nr 16/17 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2017 roku.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 30.000 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 07.03.2017 do 31.12.2017 r. W wyniku konkursu zlecono do realizacji następujące zadania:

 1.  Profilaktyka w środowisku  dzieci i młodzieży

- realizacja programu „Edukacji Morskiej” i wiedzy o regionie

- realizacja warsztatów interpersonalnych z elementami arteterapii,

2.  Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, między innymi poprzez:

- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć o charakterze
  świetlicowym,

- organizację wypoczynku letniego,

 W związku z powyższym zrealizowano następujące zadania:

1) w okresie od marca do listopada 2017 r. zrealizowano program „Edukacji Morskiej
i Regionalnej”, 96 uczestników dzieci i młodzież w wieku 6 - 17 lat. W ramach
programu między innymi prowadzone były zajęcia tematyczne,
edukacyjno-marynistyczne, praktyczne zajęcia na wodzie,

2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii 85 godzin,
35 uczestników w oparciu o formy ćwiczeniowe uczestnicy odgrywali scenki,
burza mózgów, pracowano w małych grupach, omówiono katalogi zachowań
destrukcyjnych i konstruktywnych w radzeniu sobie ze złością, uczestnicy
warsztatów odreagowali emocje i przeżycia w formie plastycznej - autokreacja
i ekspresja twórcza, gry edukacyjne z użyciem gry „DIXIT” oraz chusty
animacyjnej,

3) w ramach zagospodarowania czasu wolnego:

- dla 20 stałych uczestników ( dzieci i młodzieży ) prowadzono świetlicę
z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć
prowadzono zajęcia szkutnicze, bosmańskie, modelarskie, edukacyjne ABC
żeglarstwa, organizowano wycieczki na wodzie, gry i zabawy świetlicowe,
pomoc w odrabianiu lekcji, praca indywidualna nad zgłaszanymi problemami, współpraca w grupie, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

- w okresie od 26 czerwca do 07 lipca 2017 r. zorganizowano półkolonię, w której uczestniczyło 25 osób,

- w dniach 04.10, 17.10, 30.10 oraz 14.11  zorganizowano cykl zajęć edukacyjnych,  na pływalni w Goleniowie dotyczących m.in.: radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych, nauka udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyły 24 osoby.

 

 

Burmistrz Wolina

 

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

 

Sprawozdanie sporządziła : Anna Michalska

(na podstawie sprawozdań merytorycznych

złożonych przez organizacje pozarządowe

oraz dokumentacji konkursowej)

 

Wolin, dn. 30.04.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 18-05-2018 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Michalska 18-05-2018 13:57