herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Gry-fic oraz w związku z postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku Nr SKO/HM/420/2544/2017 Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Szczecinie, w dniu 13 lipca 2017r. zostało wszczęte po-stępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr: 223, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernówko, gmina Gryfice.