herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Zarządzenie nr 137/16 Burmistrza Wolina z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


ZARZĄDZENIE NR 137/16

Burmistrza Wolina

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1817.), w związku z uchwałą nr XXIX/335/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia nr 137/16

Burmistrza Wolina z dnia 21 grudnia 2016 r.

Burmistrz Wolina

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadań publicznych Gminy Wolin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Numer, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację oraz informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2015 i 2016 i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) .

Nr zadania

Nazwa zadania

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2015 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2016 r.

Wysokość

środków

przeznaczo-

nych na realizację

zadania z budżetu Gminy

w 2017 r.

BIO.1.2017.AM

Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości.
Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport.

32 000,00 zł

33 000,00 zł

34 000,00 zł

BIO.2.2017.AM

Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży

Opis zadania :

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

28 000,00 zł

29 000,00 zł

30 000,00 zł

BIO.3.2017.AM

Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów .

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

80 000,00 zł

82 000,00 zł

92 000,00 zł

BIO.4.2017.AM

Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

25 000,00 zł

26 000,00 zł

27 000,00 zł

BIO.5.2017.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie czasu wolnego poprzez sport,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych.

16 000,00 zł

17 000,00 zł

18 000,00 zł

BIO.6.2017.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

22 000,00 zł

23 000,00 zł

24 000,00 zł

BIO.7.2017.AM

Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w turniejach sportowych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

320 000,00 zł

400 000,00 zł

406 000,00 zł

BIO.8.2017.AM

Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

40 000,00 zł

41 000,00 zł

42 000,00 zł

BIO.9.2017.AM

Popularyzacja sportów walki w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo -

rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

25 000,00 zł

26 000,00 zł

27 000,00 zł

 • Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2015 i 2016, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne na stronie www.bip.wolin.pl

 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r., została zapisana zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2017 r. i może ulec zmianie w zależności od kwoty uchwalonej na ten cel w budżecie Gminy Wolin na 2017 rok.

Warunki konkursu:

1.Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817), zwanej dalej „ustawą”.

 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 3. Uwaga:

  • Wymagany jest wkład własny finansowy.

  • Oferent może dodatkowo wnieść wkład własny osobowy.

  • Nie jest wymagany wkład własny rzeczowy, w związku z tym wypełnienie w części IV pkt 8 kolumny pn.: „z wkładu rzeczowego (w zł)” w tabeli: „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok........” - nie jest obowiązkowe.

  • Wypełnienie w części IV pkt 5 tabeli w części: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” - nie jest wymagane.

 • W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizację zadania publicznego.

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

 • 2. Termin i miejsce składania ofert.

  1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie,
   ul. Zamkowa 23, (pokój nr 12, parter) w terminie do 16 stycznia 2017 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie). Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

  2. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (numer lub nazwa zadania)”.

  1. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

  Druk dostępny jest w załączniku do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie, pod adresem: www.bip.wolin.pl.

  1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów.

  1. Do oferty należy dołączyć:

   • Kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  W przypadku składania kserokopii dokumentów, powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę.

  1. Podmiot, który składa oferty na kilka zadań, powinien złożyć każdą w odrębnej kopercie z kompletem załączników.

  3. Terminy i warunki realizacji zadania.

  1. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 rok.

  2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

  • Przy podpisaniu umowy oferent zobligowany będzie dostarczyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku).

  4. Tryb, kryteria i termin wyboru ofert.

  1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina.

  Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej do

  opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań

  publicznych Gminy Wolin ustalony zarządzeniem Burmistrza Wolina.

  1. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

  2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Wolina w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  3. Istnieje możliwość wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego zadania.

  Kryteria wyboru ofert.

  Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  Kryteria formalne, w szczególności:

  a) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony (określony w pkt 1),

  b) czy oferta została złożona w terminie i miejscu (określonym w pkt 2),

  c) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru(określonego w pkt 2),

  d) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (określone w pkt 2).

  Oferty, które nie zostaną złożone w terminie i miejscu lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone. Pozostałe braki formalne(w tym również uchybienia lub oczywiste omyłki) mogą zostać uzupełnione, w terminie określonym przez komisję konkursową. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie - zostaną odrzucone.

  Kryteria merytoryczne:

  (ocena punktowa - zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin.)

  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub

  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

  1. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  2. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

  3. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

  4. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

  5. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  Termin dokonania wyboru ofert.

  1. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 6 lutego 2017 r.,

  2. Wyniki otwartych konkursów ofert zostaną opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, na stronie internetowej organu administracji publicznej.

  5. Informacje dodatkowe:

  1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

  2. Burmistrz Wolina może unieważnić konkurs jeżeli:

    1. nie złożono żadnej oferty,

    2. żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  3. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój 116 lub pod nr telefonu 91/3220874. Osoba do kontaktu: Anna Michalska.

  Burmistrz Wolina

  mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Anna Michalska 21-12-2016 10:24
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2016
  Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2016 10:24