herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 04.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.

 

Znak: BIO.523.2.2016.AM                                                                                                          Wolin, 25.10.2016 r.

 

 

 

Informacja

o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 04.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Wolina zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wolin do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 04.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 

Treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok dostępna była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl, oraz w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój nr 116.

Za przeprowadzenie konsultacji przedmiotowego projektu uchwały odpowiedzialny był Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje były przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z form określonych w uchwale Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. umożliwienie wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) mogli składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 12, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 04.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.

 

W terminie konsultacji nie wpłynęły żadne pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

 

Przed terminem konsultacji tj. w dniu 15.09.2016 r. wpłynęła jedna pisemna opinia, którą złożyła Fundacja Teatr Teatr, Domysłów 13 C, 72-514 Kołczewo. Pomimo, iż opinia nie wpłynęła w terminie konsultacji, to Burmistrz Wolina postanowił ją rozpatrzyć.

Fundacja Teatr Teatr wystąpiła o uwzględnienie w programie współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok przedsięwzięć w zakresie edukacji artystycznej i teatru społecznego.

Powyższe przedsięwzięcia mieszczą się w ramach priorytetowych zadań publicznych określonych w projekcie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Wolina

 

                                                                                                      mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 25-10-2016 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Michalska 25-10-2016 10:31