Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W STARGARDZIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE DECYZJA Na podstawie art. 411 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Wolinie przy ul. Adama Mickiewicza 2d orzekam: 1. potwierdzam przejęcie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Kamieńskiego z dnia 23.04.2013 r. znak: Boś.6341.5.2013.F.KT, udzielającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Wolinie przy ul. Świerczewskiego 4a, pozwoleń wodnoprawnych na: 1.1. pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Zagórze, składającego się z dwóch studni Nr 1A (studnia podstawowa) i Nr 2 (studnia awaryjna), działka o numerze ewidencyjnym 164/2 w obrębie Zagórze w gminie Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie (...), ważny do dnia 23.04.2033 r.; 1.2. wprowadzanie oczyszczonych ścieków (wód popłucznych) z ujęcia wody w miejscowości Zagórze do ziemi poprzez istniejące studnie chłonne, w działce o numerze ewidencyjnym 164/2 w obrębie Zagórze w gminie Wolin (...), ważne do dnia 23.04.2023 r.
2 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Pani Marianny Jagielskiej ? Chruszcz, CH2 ARCHITEKCI SP. z o.o. Sp. K., al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 70-454 Szczecin, działającej z upoważnienia Gminy Wolin, w dniu 09 marca 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową fragmentu budynku przedszkola z przeznaczeniem na żłobka na terenie działek nr 33/2, 32/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin.
3 Wolin, dnia 25 marca 2020 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 25 marca 2020r. została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin.
4 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Pana Maksyma Nowaczyka, Kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, w dniu 18 lutego 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie schodów kompozytowych dwuzabiegowych ze spocznikiem na terenie działki nr 129/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin.
5 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i Skoszewo. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283]
6 Aktualne informacje o komisjach
7 Zarządzenie nr 20/20 Burmistrza Wolina z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów przez Urząd Miejski w Wolinie
8 OAS.0050.53.2020.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIII/205/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 04 marca 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. dz. nr 286/13 o pow. 194 m?, obręb 3 Wolin
9 OAS.0050.55.2020.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 04 marca 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. działka nr 277/1 o pow. 156 m?, obręb 3 Wolin
10 OAS.0050.56.2020.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXIII/202/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 04 marca 2020 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. cz. 159 o pow. 70 m?, cz. 235/18 o pow. 218 m?, obręb Wisełka